filozofi.sk

V tejto sekcii nájdete zoznamy slovenských filozofických pracovísk a časopisov, českých filozofických časopisov, odkazy na zdroje článkov, slovníky a encyklopédie, webstránky udalostí a podcastov.

Filozofický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied, Bratislava

Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Centre for cognitive science, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Centrum pre bioetiku, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Katedra etiky, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Katedra dejín a teórie umenia, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Stredoeurópsky výskumný ústav Sørena Kierkegaarda v Nitre

Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Stredoeurópska leibnizovská spoločnosť pri KF FF UPJŠ v Košiciach

Inštitút filozofie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Inštitút etiky a bioetiky, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove