filozofi.sk

Empatie a fenomenologie pýchy

Oddelenie sociálnej filozofie a filozofickej antropológie Filozofického ústavu SAV, v. v. i. pozýva na verejnú prednášku s názvom “Empatie a fenomenologie pýchy”, ktorú bude viesť dr. Hynek Janoušek z Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu Akadémie věd ČR.

Prednáška prebehne v hybridnej forme na pôde Filozofického ústavu SAV v Bratislave a prostredníctvom online aplikácie Zoom.

Hynek Janoušek, PhD. vyštudoval filozofiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde obhájil aj svoju dizertačnú prácu o teórii súdu u Brentana, Meinonga a Husserla. Venuje sa výskumu historických základov a kontextu vzniku Husserlovej fenomenológie najmä vo vzťahu k filozofii Franza Brentana a jeho žiakov (Marty, Twardowski, Meinong, Kraus, Ehrenfels). Ďalšou oblasťou jeho záujmu je na jednej strane empirická filozofia Davida Huma, na strane druhej racionalistická filozofia Bernarda Bolzana. Myšlienkový prínos týchto autorov sa snaží sprostredkovať súčasnému diskurzu fenomenológie a filozofie mysle tak, aby sa odhalili niektoré jeho základné predpoklady a prehliadnuté možnosti jeho ďalšieho rozvoja. [zdroj]

11. novembra 2022
14:00

Miestnosť č. 34
Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
911 09 Bratislava 1

Zoom Meeting ID: 884 5377 5971
Heslo: 615098

Pridajte Komentár