filozofi.sk

Spoločnosť a príroda

Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na workshop s názvom Spoločnosť a príroda. Workshop je rozdelený do dvoch segmentov, ktoré budú viesť:

Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. z Katedry  filozofie a dejín filozofie FF UK:
Dva modely — dva spôsoby riešenia vzťahu spoločnosti a prírody

Doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. z Filozofického ústavu SAV v.v.i.:
Dva modely politicky organizovaného vzťahu spoločnosti a prírody: Industriálna a environmentálna demokracia

Web projektu

11. novembra 2022
13:00

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie
Miestnosť Š 519

Workshop je organizovaný v rámci výskumného projektu APVV s názvom “Naturalizmus ako univerzálny výskumný program”, ktorý bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-0178.

Pridajte Komentár