filozofi.sk

CFP — Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Antropocene

Filozofický ústav SAV pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene [Výzvy pre environmentálnu a politickú filozofiu v antropocéne], ktorá sa uskutoční v dňoch 16. a 17. januára 2023 v Bratislave

Aktualizácia

Poznáme prvé mená hlavných prednášajúcich:

Medzinárodná konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku a  zúčastnia sa jej aj renomovaní politickí a environmentálni filozofi z viacerých európskych krajín. Tematicky sa bude zameriavať na presahy medzi environmentálnou a politickou filozofiou za účelom porozumieť súčasným globálnym environmentálnym krízam a napomôcť vysporiadať sa s nimi. Téma konferencie sa zakladá na predpoklade, že význam politických rozhodnutí v dobe antropocénu závisí na porozumení a prijatí Zeme ako univerzálneho metodologického horizontu. Z tejto premisy vyplýva, že adekvátna politická a sociálna filozofia by mala byť v prvom rade environmentálna. Keďže cieľom tejto konferencie je vytvoriť priestor pre kritickú diskusiu o možnostiach vytvárania efektívnej medzinárodnej výskumnej platformy, ktorá by mohla autenticky prispieť k reflexii súčasnej politiky, ktorá prehlbuje sociálne a environmentálne nerovnosti, privítame príspevky, ktoré majú charakter originality a relevancie k téme tejto konferencie.

Uvítame vedecké perspektívy týkajúce sa základných potrieb, záujmov a hodnôt v antropocéne, napríklad ohľadne planetárnej ekologickej civilizácie alebo medzikultúrnych rozdielov týkajúcich sa vnímania nebezpečenstiev pre ľudstvo, atď.

CFPabstrakt (max. 200 slov) do 8. decembra 2022 na kontaktný e-mail:
filoevde@savba.sk

Konferencia sa uskutoční
16. a 17. januára 2023 v Bratislave.

Pridajte Komentár